องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือประชาชน
find_in_page คูู่่มือการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอบต.ห้วยสามพาด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
photo การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
photo การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
photo การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
photo การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
photo การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
photo การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
photo การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
photo การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
photo การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
photo การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
photo การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
photo การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
photo การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
photo การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
photo การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2