องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
info การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ไม่ใช่การออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

บันทึกข้อความส่งร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ภาพถ่ายรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖