ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างวัดแสงสว่างธรรมธาราม บ้านอ่ีทุย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง