ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง