ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสรา้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านอีทุย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง