องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายประจักษ์ ประภาการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-445-9649
นายองอาจ ปิ่นละออ
รองนายกองค์การบริหารส่นตำบล
โทรศัพท์ : 080-193-9599
นางสาวดวงจันทร์ คุณโน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 080-407-6070
นายสมชัย กุลไพศาล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 086-038-5934
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายธวัชชัย คามจังหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ม.1)
โทรศัพท์ : 087-137-6757
นายวิรัช มุงคำภา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ม.3)
โทรศัพท์ : 098-567-5258
นายสุบรรณ์ ไสวดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
โทรศัพท์ : 062-235-4888
นายสุรพงษ์ ถาวงค์กลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
โทรศัพท์ : 087-230-8105
นายสุริยา ภูวะฮาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
โทรศัพท์ : 061-070-4022
นายบุญโฮม วิสาทาโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
โทรศัพท์ : 084-727-3512
นายชิดชนก ราชฎี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
โทรศัพท์ : 081-053-7151
นายสมบัติ ปาทิสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
โทรศัพท์ : 063-042-0891
นางสุทธี จันทกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
โทรศัพท์ : 093-546-9198
นายพิทักษ์ อ่อนนอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
โทรศัพท์ : 084-428-3726
นายมณเฑียร แสงตารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
โทรศัพท์ : 087-243-9931
นายบุญธรรม แสนบุญศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
โทรศัพท์ : 087-216-5750
นายสถาพร หมั่นเก็บ
เลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
โทรศัพท์ : 088-332-9984
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-622-2260
นางสาริกา พนารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 094-991-1535
นางธนิดา สิงหกุลศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 098-238-8494
นายชาญชัย เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 093-105-2528
นางสาวจีระวัตร เจียรวาปี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 089-274-1053
account_box สำนักปลัด
นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์
ปลัด อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 0896222260
นางสาริกา พนารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรนุช ศรีคุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรังษิยา อินทร์ดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายสุธิรพันธ์ ภูแต้มนิล
นิติกร
นางสาวลำพอง สาศรีรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวมัญชุกานต์ วิระพันธ์
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ
นายอธิวัฒน์ โพธิราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางบุญส่ง วิทยาอนุกุล
ครู
นางทองจันทร์ ภูโอบ
ครู
นางสุวรรณี สุระมณี
ครู
นางจุรีพร ภูมิพัฒน์
ครู
นางนภา กมุลทรา
ครู
น.ส. สุภัควี นารี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบำเพ็ญ ภูโอบ
นักการ
นางสาวนฤมล ศรีกุลวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกาญจนา ราชชมภู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางพิสมัย มณีจักร
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินดา นามคุณ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางชนิกานต์ กาพย์ชน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรณรินทร์ ชาบรรทม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา มะโนศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญมา มะธิปิไข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนงค์เยาว์ ไปแดน
คนงานทั่วไป
นายวัชรพล วงค์ไชยา
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยยา แน่นอุดร
คนงานทั่วไป
นายชาญศักดิ์ ผดุงวงษ์จันทร์
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางธนิดา สิงหกุลศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 098-238-8494
นายอรรถพล โสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาววัชราภรณ์ เสนสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวละอองดาว ควันไชย
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวรจนา คำเบ้าเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิชุดา โพธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวคัทลียา แสงตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายชาญชัย เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0931052528
นายศักรินทร์ วิรุฬปักษี
นายช่างโยธา
นายศักดา จันทมาตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายศราวุฒิ คุณโน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวณิชาพร พลกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิชัย นามโคตร
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวจีระวัตร เจียรวาปี
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
นายพิพัฒน์ หมั่นเก็บ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน