องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์
ปลัด อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 0896222260
นางสาริกา พนารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรนุช ศรีคุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรังษิยา อินทร์ดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายสุธิรพันธ์ ภูแต้มนิล
นิติกร
นางสาวลำพอง สาศรีรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวมัญชุกานต์ วิระพันธ์
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ
นายอธิวัฒน์ โพธิราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางบุญส่ง วิทยาอนุกุล
ครู
นางทองจันทร์ ภูโอบ
ครู
นางสุวรรณี สุระมณี
ครู
นางจุรีพร ภูมิพัฒน์
ครู
นางนภา กมุลทรา
ครู
น.ส. สุภัควี นารี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบำเพ็ญ ภูโอบ
นักการ
นางสาวนฤมล ศรีกุลวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกาญจนา ราชชมภู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางพิสมัย มณีจักร
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินดา นามคุณ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางชนิกานต์ กาพย์ชน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรณรินทร์ ชาบรรทม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา มะโนศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญมา มะธิปิไข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนงค์เยาว์ ไปแดน
คนงานทั่วไป
นายวัชรพล วงค์ไชยา
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยยา แน่นอุดร
คนงานทั่วไป
นายชาญศักดิ์ ผดุงวงษ์จันทร์
พนักงานขับรถยนต์