องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
spa สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 มกราคม 2539 มีที่ทำการตั้งอยู่ที่เลขที่ 231 หมู่ที่ 10 บ้านสะอาดนามูลอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สามารถเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมาตามถนนมิตรภาพไปทางจังหวัดขอนแก่น ถึง กม.ที่ 21 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตำบลห้วยสามพาดระยะทาง 4 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดอุดรธานีถึงตำบลห้วยสามพาด ประมาณ 25 กิโลเมตรตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประจักษ์ศิลปาคมไปทางทิศตะวันออก12กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 3ส่วนคือ ตำบลนาม่วง, ตำบลผาสุก,ตำบลหนองไผ่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่แบบลูกคลื่นค่อนข้างเรียบ มีลำห้วยน้ำเค็ม ห้วยสามพาด และห้วยเดือนห้าไหลผ่าน อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองไผ่, หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาม่วง กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคาม จ.อุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวนประชากร จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,754 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,506 หลังคาเรือน เนื้อที่ ตำบลห้วยสามพาด มีพื้นที่ตำบลประมาณ 24,087 ไร่หรือ 39.293 ตารางกิโลเมตรโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
สภาพทางเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพ จะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพของเกษตรกรในตำบลห้วยสามพาด 89.7% จะประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนครัวเรือนจะประกอบอาชีพอย่างอื่น เช่น อาชีพรับจ้างอย่างเดียวมี 3.4% อาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพทางด้านเกษตรมี 6.8% ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนอาชีพทางด้านการเกษตรของประชากรในตำบล คือ การทำนามีมากที่สุด ด้านอื่นๆ มีการทำไร่ การเลี้ยงสัตว์มีน้อย ส่วนอาชีพค้าขายจะทำรายได้ให้กับประชากรดีพอ ด้านการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงมีปริมาณไม่มากนัก เลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับใช้งาน ไว้บริโภคและจำหน่ายในบางส่วน ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดและไก่ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. ธนาคาร - แห่ง ปั้มน้ำมัน - แห่ง ร้านค้า 60 แห่ง ร้านซ่อมรถ 3 แห่ง ร้านรับซื้อของเก่า 4 แห่ง ร้านเกมส์ 6 แห่ง โรงสี 9 แห่ง โรงงานผลิตน้ำดื่ม 3 แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด มีสถาบันการศึกษา ดังนี้ 1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1 แห่ง คือ - โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 2. โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ - โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด หนองแกสหราษฎร์พัฒนา - โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ - โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล - โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือ-ป่าก้าว 3. ระดับก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จัดตั้งเอง) จำนวน 1 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เลขที่ 231 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยจำนวน 11 คน จำนวนเด็กเล็ก 168 คน การสาธารณสุข ตำบลห้วยสามพาดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาดนามูล ตั้งอยู่ที่บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่ที่ 13 ผู้สูงอายุในเขตตำบลห้วยสามพาด จำนวน 869 คน พิการทุพพลภาพ จำนวน 206 คน ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 คน สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง มัสยิด - แห่ง ศาลเจ้า - แห่ง โบสถ์ - แห่ง วัดประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง - วัดบ้านพิชัยพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านห้วยสามพาด - วัดอรุณธรรมรังษี ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ - วัดแสงสว่างธรรมราราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านอีทุย - วัดโนนสวรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านโคกสง่า - วัดบ้านวังขอนกว้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านวังขอนกว้าง - วัดจอมแจ้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองแก - วัดวิชัยโสภาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านหนองแวงเหนือ - วัดจันทาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านป่าก้าว - วัดศรีษะเกษ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านสะอาดนามูล สำนักปฏิบัติธรรม จำนวน 1 แห่ง - สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสังคม ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านสังคม วัดป่า จำนวน 1 แห่ง - วัดป่าเจริญธรรม ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 บ้านอนามัยไทยเจริญ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานีตำรวจชุมชนตำบลห้วยสามพาด 1 แห่ง (ตั้งอยู่บ้านห้วยสามพาด หมู่ 1) ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 106 คน และ อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย (OTOS) จำนวน 5 คน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาดนำโดยนายก อบต.ประจักษ์ อุดชาชน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในตำบลห้วยสามพาด ทั้ง ๑๓ หมู่ จึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลห้วยสามพาด และได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการประชาชน ในตำบลห้วยสามพาด ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุทางถนน และอื่นๆ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการให้บริการ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดราชการ โดยสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 1669 ฟรีไม่มีค่าบริการ กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสาธารณะภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยสามพาด ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-4214-4599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การบริการพื้นฐาน
ด้านการบริการพื้นฐาน การคมนาคม สภาพทางการคมนาคมใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีทางรถไฟผ่านตำบล 1 สาย เส้นทางการคมนาคมภายในตำบลถนนลาดยาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตระยะทาง 3 กิโลเมตร ถนนลูกรัง ระยะทาง 18 กิโลเมตร และมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านสถานีรถไฟห้วยสามพาด จำนวน 1 แห่ง การโทรคมนาคม สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์) - แห่ง สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม - แห่ง ตู้โทรศัพท์ 12 ตู้ ทีทำการไปรษณีย์โทรเลข (ย่อย) 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4) การไฟฟ้า เขตตำบลห้วยสามพาด เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเกือบครบทุกครัวเรือน โดยมีหน่วยงานสำนักงานไฟฟ้าภูมิภาค อำเภอประจักษ์ศิลปาคม รับผิดชอบในพื้นที่ ข้อมูลอื่น ๆ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อบต. ทรัพยากรธรรมชาติในเขตตำบลห้วยสามพาดส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ซึ่งส่วนมากเป็นป่าสงวนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 7 รุ่น การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 รุ่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสามพาด