messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศง2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด